17 ม.ค. 2556 พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2556 เวลา 8.45- 9.00 น. บุคลาการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" (17 ม.ค. 2556)
ภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” (17 ม.ค. 2556)

ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ