4 ม.ค. 2556 งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 สำนักหอสมุดกลาง

 4 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีการร่วมรับประทานอาหาร การแสดง กิจกรรมบนเวที และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่นั้น


ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ