11 เม.ย. 2560 งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และ พระครูสถาพร ธรรมประโชติ (หลวงพ่อปัญญา โชติธรรมโม) เจ้าอาวาสวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทุกคณะสำนัก ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงานดังกล่าว
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทุกคณะสำนัก ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงานดังกล่าว

งานนี้จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีกิจกรรม ดังนี้ พิธีสรงน้ำพระ พิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด และพิธีบังสุกุลแก่ผู้ทรงคุณและคณาจารย์ที่ล่วงลับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีสรงน้ำพระ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีสรงน้ำพระ
พิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด
ภาพพิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด
ภาพพิธีบังสุกุลแก่ผู้ทรงคุณและคณาจารย์ที่ล่วงลับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพพิธีบังสุกุลแก่ผู้ทรงคุณและคณาจารย์ที่ล่วงลับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงาน :  หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
และเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University และ Kaewta Chawna Rai