132 ปี ศาลอาญา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมประวัติศาสตร์ของศาลอาญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในราชวงค์จักรีที่เกี่ยวกับศาลอาญา ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ ตลอดจนภารกิจที่สำคัญของศาลอาญาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน