100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นการทำบรรณนิทัศโดยนำสาระสังเขปของหนังสือแต่ละเล่มมาวิเคราะห์ วิจารณ์เชิงแนะนำหนังสือไว้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้จัดทำได้คัดเลือกหนังสือดีวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 เล่ม ซึ่งหนังสือส่วนมากจะได้รับรางวัลเกือบทุกเล่มโดยแยกเป็นสารคดีและความรู้ทั่วไป 70 เล่ม หนังสือบันเทิงคดีทางด้านวิทยาศาสตร์อีก 30 เล่ม เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มเมื่ออ่านแล้ว ชวนหน้าติดตาม และมีประวัติของผู้เขียนแต่ละเรื่องประกอบไว้ด้วย ชื่อเรื่อง: 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ …