โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์นี้ ให้ความรู้พื้นฐานทั่วไป แสดงขั้นตอนการสร้าง โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการศึกษากลไกลของแบบการคำนวณสำหรับปัญหาหนึ่งๆ อย่างชัดเจน โดยอาศัยรูปภาพประกอบ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ถ่องแท้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ตัวอย่างจำนวนมากก็ได้สอดแทรกไว้ เพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้เทคนิคที่อธิบายในแต่ละหัวข้อ รวบรวมไว้ในบทสุดท้ายของหนังสือ ซึ่งแบบฝึกหัดจะมีประโยชน์มากในแง่ที่สามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เนื้อหาเขียนให้เป็นกลางมาก และเน้นใช้ศัพท์ไทยๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์ …