โครงการหลวง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้โครงการหลวงได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดทางภาคเหนือ