จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการสัญจรทางน้ำที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นถนน ที่ได้กลายมาเป็นสิ่งกำหนดขอบเขตและความเจริญของเมืองในยุคใหม่ และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวิวัฒน์องค์กรมาจากพระราชดำริของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 และเป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้าง ทำนุบำรุงถนนของกรุงเทพฯ จึงทำจดหมายเหตุนี้ขึ้นบอกเล่าถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวที่น่าสนใจในการพัฒนาถนนสายต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพฯ