เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
  เป็นการสะท้อนชีวิตของคนไทย ที่ผูกพันกับสายน้ำ และการใช้เรือมาเป็นเวลายาวนาน เรือมิใช่เพียงพาหนะที่ใช้สัญจรในน้ำ หากเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นเครื่องแสดงความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการหลากหลายแขนง ทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธา และความหฤหรรษ์ของชาวไทยทุกยุคทุกสมัย และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมของชาติไทย หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดปูมภูมิปัญญาเรือแห่งโลกตะวันตก ชื่อเรื่อง: เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา บรรณาธิการ: ดร.สุเนตร …