เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประมวลพระประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา รวมทั้งพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ในการนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานนิพนธ์ อันเนื่องมาจากการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ