Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของครัวเรือน ในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาหมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย