วิเคราะห์อัญมณี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
มนุษย์ได้ประยุกต์แร่ต่างๆ ที่ถูกค้นพบ และได้นำมาทำเป็นเครื่องประดับที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โลกของอัญมณีจึงเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปของมนุษย์ ตำราวิเคราะห์อัญมณีเล่มนี้ เป็นตำราภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนได้นำประสบการณ์ และทฤษฎีที่ได้ศึกษามา และจากตำราต่างประเทศโดยให้ข้อมูลพร้อมภาพประกอบจากสไลด์ จำนวนมากกว่า 200 ภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพ และเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ชื่อเรื่อง: วิเคราะห์อัญมณี ผู้แต่ง: อ. สุมาลี …