สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาประมวลรวมกันเป็นสารานุกรมฉบับสรุปความขององค์กรอัยการในนานาประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ไปตามทวีปต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป