หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public Law)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายมหาชน ความหมาย ความแตกต่างจากกฎหมายอื่น สาขาของกฎหมายมหาชน โดยกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญภายในเล่มดังนี้คือ ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน ภาคสอง รัฐ: สถาบันกฎหมายมหาชน ภาคสาม การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ และภาคสี่ การกระทำทางปกครอง ซึ่งในแต่ละภาคจะมีบรรณานุกรมประกอบทุกภาคและดัชนีค้นคำในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public …