แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศขึ้น เพื่อร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนนำไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน