สิทธารถะ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“สิทธารถะ” เป็นเรื่องการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ สิทธารถะกับโควินทะ ทั้งสองได้บำเพ็ญพรตมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งพบกับพระพุทธองค์ จึงได้แยกทางจากกันไป สิทธารถะนั้นหันไปเรียนรู้ทางโลก หากได้หลีกเร้นและพบทางบรรลุแห่งตนในที่สุด ส่วนโควินทะ ซึ่งตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนานั้น แม้ตั้งใจในทางปฏิบัติและยึดมั่นในพระวินัย แต่หาได้ตระหนัก ในสัจธรรมเข้าถึงการบรรลุอันเป็นเป้าหมายของตนไม่ ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ ชื่อเรื่อง: สิทธารถะ ผู้แต่ง: Hermann …