สิทธารถะ

สิทธารถะ

“สิทธารถะ” เป็นเรื่องการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ สิทธารถะกับโควินทะ ทั้งสองได้บำเพ็ญพรตมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งพบกับพระพุทธองค์ จึงได้แยกทางจากกันไป สิทธารถะนั้นหันไปเรียนรู้ทางโลก หากได้หลีกเร้นและพบทางบรรลุแห่งตนในที่สุด ส่วนโควินทะ ซึ่งตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนานั้น แม้ตั้งใจในทางปฏิบัติและยึดมั่นในพระวินัย แต่หาได้ตระหนัก ในสัจธรรมเข้าถึงการบรรลุอันเป็นเป้าหมายของตนไม่ ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้

ชื่อเรื่อง: สิทธารถะ

ผู้แต่ง: Hermann Hesse แปลโดย สีมน

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

สารบัญ

 • ภาคหนึ่ง
 • บุตรแห่งพราหมณ์  หน้า   12
 • ในหมู่สมณะ  หน้า   25
 • พระสมณะโคตมะ  หน้า   40
 • ตื่นตน  หน้า   54
 • ภาคสอง
 • กมลา  หน้า   62
 • ในหมู่ปุถุชน  หน้า   81
 • วัฏสงสาร  หน้า   95
 • ณ ริมฝั่งน้ำ  หน้า 109
 • ชายแจวเรือข้ามฟาก  หน้า 126
 • บุตรชาย  หน้า 144
 • โอม  หน้า 157
 • โควินทะภิกขุ  หน้า 168