สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมผู้นำและคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ทางการเมือง-เศรษฐกิจ ความคิด-วัฒนธรรม วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในรอบ 5,000 ปี จากทุกภูมิภาคของโลก