สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท คือ ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะพืชสมุนไพร การขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร ข้อแนะนำสำหรับการใช้สมุนไพร รายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน