60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติถึงสองครั้งในปี พ.ศ. 2503 และในปี พ.ศ. 2510 พร้อมภาพประกอบ