งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber Security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การควบคุมการบังคับบัญชาการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้คลื่นความถี่ในการปฏิบัติการสนับสนุนการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธไซเบอร์ และการโจมตีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันเฝ้าระวังการโจมตีจากโลกไซเบอร์ในระดับประเทศ