วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือชุด “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา” ทั้ง 76 จังหวัด รวบรวมสรรพความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการแบ่งเขตปกครองที่เป็นจังหวัดต่างๆ เป็นขอบเขตของเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อสนับสนุนในการนำเรื่องของวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับเข้มข้นยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์หนังสือชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่การศึกษาเรื่องของท้องถิ่นต่อไป เล่มนี้เป็นข้อมูลของอำนาจเจริญ รวบรวมข้อมูลโดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล …