รัตนมาลา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมแสดงที่มาของศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยเรียงตามสมัยที่แต่ง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆวงศ์ๆ และตำราต่างๆ