ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝึกหัด สำหรับการฝึกฝน โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้นจำนวน 10 บท ในแต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนา คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำอธิบายไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น แบบฝึกหัดและหัวข้อในการฝึกสนทนาในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งหนังสืออ้างอิง ประวัติผู้เขียน และแนะนำหนังสือในท้ายเล่ม …