ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ปทานุกรมภาษามือฉบับนี้เป็นการสาธิตภาษามือไทยอย่างชัดเจน ให้ทราบถึงความหลากหลายต่าง ๆ และการสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานานของภาษามือไทย เป็นงานภาษามือที่ถูกต้องฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยภาษามือไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมีวากยสัมพันธ์ และไวยกรณ์ของตัวเอง แตกต่างจากภาษาพูดของไทย