แนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม ในภาวะภัยพิบัติ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเส้นทางและใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ในสถานการณ์ต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่เกิดภัยพิบัติได้