ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลาง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระชมน์พรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็น 4 เล่ม แยกตามรายภาค เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มจะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) สภาพทั่วไป …