เบญจภาคี ๑
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พระเครื่องมีความผูกพันธ์กับคติความเชื่อที่หยั่งรากลึกในมโนคติของสังคมไทยมาช้านาน ลักษณะแห่งการพิมพ์พระที่จำลองมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากเพียงแตกต่างทางด้านศิลปะสกุลช่างตามยุคสมัยที่ปรากฎ ทำให้เบญจภาคีทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะรูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยพุทธานุภาพ อันเป็นพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดทำหนังสือชุดเบญจภาคีขึ้น โดยประมวลภาพมาตรฐานของพระชุดเบญจภาคี ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพพระแท้จะนวนมาก พร้อมขนาดองค์พระที่เท่ากับของจริง เพื่อบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจแนวทางในระดับมาตรฐาน ชื่อเรื่อง: เบญจภาคี ๑ จัดพิมพ์โดย: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย สถานที่: ชั้น …