พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยนี้ ผู้เขียนได้คิดรวบรวม เรียบเรียงและถอดความขึ้นเป็นนานาศัพท์วิทยาการที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยทั้วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน จากประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติ พจนานุกรม และสุภาษิตกฎหมายต่างๆที่น่าสนใจ อีกทั้งศัพท์ที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองที่เกี่ยวข้อง