โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ข้อตกลง ACIA ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยตลอดจนข้อเสนอแนะกลยุทธ์ และแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสม