การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์” เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาการขับรถยนต์ และวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าวงยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ชับชี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม