ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
   หนังสือ ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ เป็นหนังสือชุดเกษตรอินทรีย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ นานาชนิด การทำน้ำหมัก น้ำสกัดชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้น บำรุงดอก บำรุงใบและผลของพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรการทำ ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เช่น สูตรการทำปุ๋ยหมัก ดินหมัก …