๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเป็นมาของ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย โดยผู้อ่านจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เคยมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญ คือ กาลเวลาและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนหัตถกรรมในกรุงเทพมหานคร …