รายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รายงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้ทำการวิจัยในระยะที่ 1 คือ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” เป็นการศึกษา การเรียนรู้จาก พระราชจริยวัตร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ และโครงการวิจัย และพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำมาสังเคราะห์ และพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ “ฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษ …