คัมภีร์ลิขสิทธิ์ 108 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อธิบายหลักการและวิธีการรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ของตนเองในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ทำงานด้านลิขสิทธิ์ และผู้สนใจทั่วไปควรต้องรู้เรื่องสำคัญ เช่น สิทธิในการเข้าถึง หรือใช้งานลิขสิทธิ์ รวมถึงข้อห้าม ข้อจำกัดและข้อสังเกตในการทำสัญญาลิขสิทธิ์ที่ต้องทราบ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา