อยู่อย่างสง่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อยู่อย่างสง่า เป็นหนังสือที่มีความหมายดีมาก เขียนโดย ศ. ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ เนื้อหาและวิธีการเขียนมีลักษณะเป็นคติธรรมซึ่งรวบองค์ประกอบของชีวิตเอาไว้ 9 ส่วน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ การงาน การศึกษา อนาคต และความรักเพื่อนมนุษย์ …