อยู่อย่างสง่า

อยู่อย่างสง่า

อยู่อย่างสง่า เป็นหนังสือที่มีความหมายดีมาก เขียนโดย ศ. ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ เนื้อหาและวิธีการเขียนมีลักษณะเป็นคติธรรมซึ่งรวบองค์ประกอบของชีวิตเอาไว้ 9 ส่วน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ การงาน การศึกษา อนาคต และความรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง การช่วยพัฒนาผู้อื่น หรือเป็นแนวทางประเมินบุคคลอื่นที่จะเข้ามาใกล้ชิด เป็นมิตร คู่ครอง หรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังให้ความรู้ แง่คิด เมื่อได้อ่านแล้ว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: อยู่อย่างสง่า

ผู้แต่ง: ศ. ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด