HR variety
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมบทความ และบทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ที่แสดงถึงแง่มุมอันหลากหลายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านนี้มาโดยตลอด สำนักงาน ก.พ. เห็นว่าเป็นบทความอันทรงคุณค่า จึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นแนวทางให้ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป