เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเกษตรธรรมชาติ จึงเป็นวิถีของการนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ผ่านขบวนการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด หลักการและเทคนิคระบบการเกษตรในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในการเกษตร จุลินทรีย์ท้องถิ่น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เทคนิคการผลิต คุณลักษณะน้ำหมักชีวภาพ เทคนิคการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เทคนิคการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น ชื่อเรื่อง: เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ …