พลิกชีวิตด้วยการออมเงิน (สูตรลับความรวย)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ใครว่า..เราจะรวยได้เพราะบรรพบุรุษเท่านั้น ใครว่า..ความร่ำรวยของเราจะต้องรอสวรรค์ประทาน ความจริงแล้ว เราสามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วย “การออม”
โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ข้อตกลง ACIA ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยตลอดจนข้อเสนอแนะกลยุทธ์ และแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสม