กลยุทธ์การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาเกี่ยวกับการคิดราคาของโครงการก่อสร้าง งานโยธาขนาดใหญ่ในระดับสากลที่รวบรวมและเขียนโดยวิศวกรไทย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาของงานก่อสร้าง โดยสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประมาณราคาโครงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่อาจจะหาได้ไม่ง่ายนัก เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ความละเอียด ของผู้ประมาณราคาโครงการ ที่ยังมีประสบการณ์น้อยในด้านการประมาณราคาโครงการ และตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นข้อมูลจริงที่ประมวลมาจากโครงการต่างๆ จากโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว หรือกำลังดำเนินโครงการอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้สามารถนำวิธีประมาณราคาในชนิดต่างๆ ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้ร่วมกับประสบการณ์ที่มี และข้อมูลจากคู่มือต่างๆ รายละเอียดข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละชนิดจากผู้ผลิต และยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านการประมาณราคาโครงการ เช่น …