Graphic design for advertising & printing
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานจริง รวบรวมเรื่องต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้นักกราฟิกมือใหม่ และผู้สนใจงานกราฟิก เนื้อหาภายในเล่มแนะนำการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบพื้นฐานงานกราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการออกแบบกราฟิกให้สวยงาม จนกระทั่งขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์