กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
โลกของกฎหมายอย่างรอบด้านซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำวันรอบตัว โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมายสู่คำอธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆ