สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก

อาณาจักรสุโขทัย เป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยาวนานมากกว่า 700 ปี มีถาวรวัตถุอันมีค่ามากมาย มีความงดงามแม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลยมา ก็ยังมิได้สูญสลายไปโดยสิ้นเชิง หากแต่ยังหลงเหลือเค้ารอยที่แฝงไว้ด้วย ความงดงามและจิตวิญญาณของอดีต

หนังสือเรื่อง สุโขทัย…อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก เป็นหนึ่งในโครงการหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดมรดกโลกในประเทศไทย ใช้เป็นหนังสือค้นคว้าและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองสุโขทัย โดยแบ่งออกเป็น ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย ศิลปะสุโขทัย ได้แก่งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม เครื่องปั้นดินเผา งานจิตรกรรม และในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรืออุทยานประวัติศาสตร์รามคำแหง เป็นมรดกโลก

ชื่อเรื่อง: สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก

เขียนโดย: มานพ ถนอมศรี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • รุ่งอรุณที่สุโขทัย  หน้า   ๑๕
 • สุโขทัยโดยสังเขป  หน้า   ๒๕
 • ก่อนสมัยสุโขทัย  หน้า   ๔๗
 • สมัยสุโขทัย  หน้า   ๕๗  ศิลปะสุโขทัย  หน้า   ๖๕
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลก  หน้า   ๘๓
 • กลุ่มโบราณสถานในเมืองสุโขทัย  หน้า   ๘๙
 • กลุ่มโบราณสถานที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง  หน้า ๑๒๓
 • กลุ่มโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ  หน้า ๑๘๑
 • กลุ่มโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้  หน้า ๒๐๓
 • ลุ่มโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก  หน้า ๒๒๗
 • กลุ่มโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก  หน้า ๒๔๙
 • กลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  หน้า  ๒๖๓
 • โบราณสถาน มรดกชาติ มรดกโลก  หน้า ๒๘๕
 • บรรณานุกรม  หน้า ๒๘๖