ย่อเวชกรรมแผนไทย

ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้รับการส่งเสริมและปรับปรุง รูปแบบของการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักสูตรกลางขึ้นมา เพื่อให้ ครูผู้สอนการแพทย์แผนไทยได้ใช้ หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีเนื้อหา ปรับปรุงตามยุคสมัย จัดเรียบเรียงย่อและสรุปหลักเวชกรรมแผนไทยให้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน คือจากคัมภีร์หรือสมุดข่อยเดิม จึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนยุคโบราณกาล เพื่อคนรุ่นหลัง จะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชนเผ่าไทยได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ย่อเวชกรรมแผนไทย

ผู้แต่ง: วุฒิ วุฒิธรรมเวช

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ปฐมบท  หน้า     3
 • สารบัญ  หน้า     5
 • บทที่ 1 ประวัติการแพทย์แผนไทย  หน้า   18
 • บทที่ 2 ย่อเวชศึกษา  หน้า   25
 • หมวดที่ 1 ที่ตั้งแรกเกิดของโรค  หน้า   27
 • หมวดที่ 2 รู้จักชื่อโรค  หน้า   34
 • หมวดที่ 3 รู้จักยาสำหรับแก้โรค  หน้า   34
 • หมวดที่ 4 รู้ว่ายาอย่างใดจะควรแก้โรคชนิดใด  หน้า   34
 • บทที่ 3 สมุฏฐานวินิฉัย  หน้า   45
 • ย่อจากพระคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์จากสมุดข่อย  หน้า  213
 • ย่อจากพระคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค หน้า  221
 • ย่อจากพระคัมภีร์อติสาร  หน้า  225
 • บทที่ 10 โรคบุรุษและสตรี ทับ ป่วง และมรณญานสูตร หน้า  229
 • ย่อจากพระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา  หน้า  231
 • ย่อจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์  หน้า  245
 • บทที่ 11 หลักการแพทย์อายุรเวทโดยสังเขป  หน้า  249
 • ย่อจากคัมภีร์วรโยคสาร  หน้า  251
 • บรรณานุกรม  หน้า  263