จิตวิทยาชีวิตคู่ และการบำบัดคู่สมรส

ครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สมรสเป็นพื้นฐานที่สำคัญของครอบครัว หากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งคู่ย่อมสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ หากความสัมพันธ์นั้นร้าวราน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกว้างขวางมาก ทั้งต่อคู่สมรส ต่อลูก และต่อสังคม ปัญหาการติดสุราและยาเสพย์ติด การกระทำผิดทางเพศ การนอกใจคู่สมรส การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง คือ การติดโรคเอดส์ ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยาเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อน และคาดหวังต่อกันมากมายหลายอย่าง การแก้ไขความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ดีต้องใช้เวลา ทักษะ รวมทั้งความอดทนของผู้บำบัด หรือผู้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างมาก

หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ตั้งใจจะพัฒนาชีวิตคู่ให้มีความสุข ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตคู่ การบำบัดและให้คำปรึกษากับคู่สมรส ปัญหาต่างๆที่น่าสนใจ พร้อมตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง: จิตวิทยาชีวิตคู่ และการบำบัดคู่สมรส

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตคู่
 • 1. ชีวิตสมรส : อดีตและปัจจุบัน  หน้า     1
 • 2. ความรัก  หน้า     9
 • 3. วงจรชีวิตสมรส  หน้า   20
 • 4. ความสัมพันธ์ของคู่สมรส  หน้า   29
 • 5. วงจรแห่งปฏิสัมพันธ์  หน้า   39
 • 6. ชีวิตสมรสที่มีความสุข  หน้า   39
 • ตอนที่ 2 การบำบัดและให้คำปรึกษาคู่สมรส
 • 7. การบำบัดและให้คำปรึกษาคู่สมรส  หน้า   59
 • 19. เพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่  หน้า 228
 • 20. ความสัมพันธ์นอกสมรส  หน้า 243
 • 21. การหย่าร้าง  หน้า 254
 • 22. การแต่งงานใหม่  หน้า 269
 • กรณีตัวอย่าง
 • กรณีตัวอย่างที่หนึ่ง  หน้า 279
 • กรณีตัวอย่างที่สอง  หน้า 295
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า 308
 • ดรรชนี  หน้า 317