เหล้าพื้นบ้าน

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการผลิตสุราแช่โดยจากพืชเกษตรชนิดต่างๆ รวมไปถึงการทำลูกแป้งเหล้าด้วยพืชสมุนไพรไทย การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก ผลไม้และสมุนไพรออกจำหน่าย และผลจากการส่งเสริมการผลิต ทำให้ผลเกษตรที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ ยกระดับราคาขึ้นมาจากที่เคยตกต่ำเกษตรกรผู้ปลูกก็ดีขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ประเภทของเหล้า เหล้าพื้นบ้านมาตราฐานการผลิต กฏหมายเกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทำหัวเชื้อไวน์ ประเภทต่างๆที่หมักจากผลไม้ เป็นต้น เหล้าพื้นบ้านไทย เป็นหนังสือที่น่าสนใจ และน่าอ่าน จากหลายๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ชื่อเรื่อง: เหล้าพื้นบ้าน

เรียบเรียงโดย: ณัฐกิตติ์ ธรรมเจริญ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความคิดเห็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  หน้า  10
 • ความคิดเห็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  หน้า  11
 • ความคิดเห็นนายกสมาคมสุราแช่พื้นบ้านและสุราผลไม้ จ.บุรีรัมย์  หน้า  12
 • เหล้าพื้นบ้าน  หน้า  13
 • คนไทยกับการดื่มเหล้า  หน้า  13
 • ประเภทของเหล้าไทย  หน้า  17
 • เหล้าองุ่น หรือ ไวน์  หน้า   19
 • เหล้าสาเก  หน้า   24
 • สุราแช่ผลไม้  หน้า   26
 • ศักยภาพผลไม้ไทยและแนวโน้มการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสุราแช่ผลไม้  หน้า   27
 • เทคโนโลยีผลิตสุราแช่ผลไม้  หน้า   30
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หน้า   33
 • กฏหมายเกี่ยวกับการผลิตสุราแช่จากผลไม้  หน้า  38
 • การปรับความเป็นกรดของผลไม้ (pH)  หน้า  65
 • ศูนย์จุลินทรีย์ วท. ผลิตและจำหน่ายเชื่อบริสุทธิ์ สำหรับหมักไวน์ แห่งเดียวในประเทศไทย หน้า  75
 • ศาสตร์แห่งการทำไวน์ให้มีคุณภาพ  หน้า  77
 • หลักสำคัญ ในการบ่มให้เมรัยมีคุณภาพ “ต้องบ่ม ต้องใช้เวลาและต้องใจเย็นๆ”  หน้า  79
 • การทำหัวเชื้อยีสต์หรือแป้งหมักเหล้า  หน้า  80
 • แก่งหางแมวไวน์ไวน์เนอรี่  หน้า  90
 • ขอนใหญ่สาโท หน้า  98
 • ไวน์ทุ่งเภา หน้า  189
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า  192