พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง พร้อมคำอธิบายความเป็นมา แห่งพระพุทธจริยวัตรแต่ละตอน

เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทำนองพุทธประวัติ แต่ยกเอาเหตุการณ์เด่นๆ ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ อันแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ระบุชัดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อน เกิดหลัง ยกเว้นที่ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ตอนประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง พร้อมคำอธิบายความเป็นมา แห่งพระพุทธจริยวัตรแต่ละตอน

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ๑…ปางอัญเชิญจุติ  หน้า ๑
 • ๒…ปางประสูติ  หน้า ๕
 • ๓…ปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์  หน้า ๑๑
 • ๔…ปางทุกรกิริยา หน้า ๑๗
 • ๕…ปางผจญมาร  หน้า ๒๑
 • ๖…ปางตรัสรู้  หน้า ๒๕
 • ๗…ปางถวายเนตร หน้า   ๒๙
 • ๘…ปางจงกรมแก้ว หน้า   ๓๓
 • ๙…ปางเรือนแก้ว  หน้า ๓๗
 • ๑๐…ปางห้ามมาร หน้า ๔๑
 • ๕๑…ปางโปรดธิดาช้างหูก หน้า ๒๖๕
 • ๕๒…ปางโปรดพราหมณ์เฒ่า หน้า ๒๖๙
 • ๕๓…ปางชี้มาร  หน้า ๒๗๓
 • ๕๔…ปางโปรดสุภมานพ หน้า ๒๗๙
 • ๕๕…ปางพิจารณาชราธรรม หน้า ๒๘๓
 • ๕๖…ปางปลงพระชนมายุสังขาร หน้า ๒๗๙
 • ๕๗…ปางเสวยสูกรมัททวะ หน้า ๒๙๑
 • ๕๘…ปางประทานมรดกธรรม หน้า ๒๙๕
 • ๕๙…ปางโปรดสุภัททะปัจฉิมสาวก หน้า ๒๙๙
 • ๖๐…ปางปรินิพพาน หน้า ๓๐๓