คิดแนวข้าง

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอการคิดแนวข้าง (Lateral Thinking) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ ใช้ข้อมูลต่างๆ มาสร้างความคิดสร้างสรรค์ และปรังปรุงรูปแบบความเข้าใจในสิ่งรอบข้างของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้คือ วิธีการทำงานของจิต ความแตกต่างระหว่างการคิดแนวข้างกับ การคิดแนวตั้ง ธรรมชาติพื้นฐานของการคิดแนวข้าง การสร้างทางเลือกและเทคนิคต่างๆ การชะลอ การตัดสินใจ ความคิดหลักและปัจจัยชี้ขาด การแยกส่วน การพลิกกลับ การระดมสมองแนวความคิด คำใหม่ “PO” การถูกปิดกั้นด้วยความเปิดเผย และการแก้ปัญหา เป็นต้น ท้ายเล่มจะมีบทสรุปสำหรับ ผู้ที่สนใจการฝึกทักษะการคิดแนวข้าง

ชื่อเรื่อง: คิดแนวข้าง

ผู้แต่ง: เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า     3
 • การใช้หนังสือเล่มนี้  หน้า     5
 • บทนำ  หน้า   22
 • บทที่ 1 วิธีทำงานของจิต  หน้า   28
 • บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการคิดแนวข้างกับการคิดแนวตั้ง  หน้า   43
 • บทที่ 3 เจตคติต่อการคิดแนวข้าง  หน้า   54
 • บทที่ 4 ธรรมชาติพื้นฐานของการคิดแนวข้าง  หน้า   59
 • บทที่ 5 การใช้การคิดแนวข้าง  หน้า   65
 • บทที่ 6 เทคนิคต่างๆ  หน้า   69
 • บทที่ 7 การสร้างทางเลือก  หน้า   71
 • บทที่ 8 การท้าทายสมมติฐาน  หน้า 106
 • บทที่ 9 นวัตกรรม  หน้า 119
 • บทที่ 10 การชะลอการตัดสินใจ  หน้า 121
 • บทที่ 11 การออกแบบ  หน้า 127
 • บทที่ 12 ความคิดหลักและปัจจัยชี้ขาด  หน้า 137
 • บทที่ 13 การแยกส่วน  หน้า 147
 • บทที่ 14 วิธีการพลิกกลับ  หน้า 157
 • บทที่ 15 การระดมสมอง  หน้า 165
 • บทที่ 16 การอุปมาอุปไมย  หน้า 184
 • บทที่ 17 การเลือกจุดรับรู้แรกและพื้นที่ความสนใจ  หน้า 192
 • บทที่ 18 การกระตุ้นสุ่ม  หน้า 209
 • บทที่ 19 แนวความคิด/การแบ่งส่วน/การแบ่งขั้ว  หน้า 223
 • บทที่ 20 คำใหม่ “PO”  หน้า 240
 • บทที่ 21 การถูกปิดกั้นด้วยความเปิดเผย  หน้า 277
 • บทที่ 22 การบรรยาย การแก้ปัญหา การออกแบบ  หน้า 288
 • บทสรุป  หน้า 307