ศิลปะพื้นบ้าน

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนทางด้านศิลปะพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี เนื้อหาภายในเล่ม เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งอิทธิพลทางภูมิประเทศมีส่วนทำให้ศิลปะพื้นบ้าน มีความแตกต่างกัน

ศิลปะพื้นบ้านได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่ควรศึกษา เพื่อดำรงรักษา พัฒนา และปรับประยุกต์ให้กับสังคมยุคโลกไร้พรมแดนได้รู้และพัฒนากันต่อไป

ชื่อเรื่อง: ศิลปะพื้นบ้าน

ผู้แต่ง: วัฒนะ จูฑะวิภาต

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 ความหมายและควาามเป็นมาของศิลปะพื้นบ้าน  หน้า  1
  • บทที่ 2 คุณลักษณะและคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน  หน้า 25
  • บทที่ 3 ประเภทของศิลปะพื้นบ้าน  หน้า  55
  • บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตงานซิลปะพื้นบ้าน  หน้า 95
  • บทที่ 5 ศิลปะพื้นบ้านที่น่ารู้ของไทย  หน้า 167
  • บทที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน  หน้า 203